Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública.