Aberta

Bolsa de Traballo auxiliar SAF

No BOP de data 02/06/2022 publicase anuncio de Bases para bolsa de traballo auxiliar de axuda no fogar e de apoio a persoas maiores e persoal vulnerable do Concello de Boimorto.  Ver anuncio.

Os/as aspirantes a formar parte da bolsa poderan presentar solicitudes dende o 03/06/2022 ata o 09/06/2022 segundo o recollido na base 5 das bases da selección que se  publicaron no taboleiro de anuncios da sede electronica do Concello de Boimorto (poden acceder no enlace mais abaixo).

APROL RURAL 2022 - Seleccion 1 peon/a proteccion y mantenimiento medioambiental a jornada completa

EXP: 2022/E001/000002

Fanse pubilcas as bases da convocatoria selección persoal para a contratación de traballadores desempregados subvencionados pola Xunta de Galicia Consellería de Emprego e Igualdade de 1 peón/peoa para protección e mantemento medioambiental a xornada completa ( APROL RURAL 2022) e o decreto de apertura de prazo de presentación de documentación dos aspirantes seleccionados polo Servizo de emprego. Poderase presentar a documentación ata o luns 30 as 14:00.

Persoal laboral fixo conductor de camión de lixo

Anuncio do BOE num.44 de 21/02/2022:

"En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 24, de 4 de febrero de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Conductor camión de basuras de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

peón/peoa para protección e mantemento medioambiental - Aprol Rural 2021

Por decreto de alcaldía aprobase a contratación de traballadores desempregados polo sistema de oposición dun/ha peón/peoa para protección e mantemento medioambiental, Aprol Rural 2021.

Póden ver as bases da selección no enlace mais abaixo.

Páginas

Suscribirse a RSS - Aberta