Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 173 de 29-07-2008

Tipo de documento: