Actualidade

Novas de emprego - Estado prestación e novas medidas económicas do estado

PUBLICACIÓN NO BOE NÚM. 112 DO 22/04/2020: Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Con este Real Decreto- Lei aprobase un novo paquete de medidas económicas e sociais centradas no apoioás empresas e aostraballadores que reforza, complementa e amplía as decisión adoptadas dende a segunda semana de marzo para contrarrestar o impacto do COVID-19:

Tags: 

Suspension sesións órganos colexiados

Na data de hoxe, 22 de abril de 2020, a Alcaldesa-presidenta ven de asinar un decreto no que se suspende a celebración das sesións ordinarias do Pleno e da Xunta de Goberno Local que se terian que celebrar neste mes de abril, asi como extender esta suspensión mentres dure o estado de alarma polo COVID-19 (ver o decreto).

Aclaración taxas servizo de abastecemento, lixo e sumidoiros

No taboleiro de anuncios electronico do Concello de Boimorto (ver o taboleiro) ven de se facer publico decreto (ver o decreto) ditado a semana pasada pola alcadía no que se aclara como se vai a proceder co cobro das taxas municipais de abastecemento de auga, lixo e sumidoiros.

No mesmo recollense as seguintes medidas:

Páxinas

Subscribe to Actualidade