Información da Ley de Prevencion de Incendios Forestais

Como todos os visitantes desta web saben no ano 2006 producironse en galicia unha serie de incendios forestais cuns resultados catastróficos. Dependendo das fontes fálase de entre 77.000 e 85.000 hectareas queimadas, o que supon case o 3% da superficie de todo o territorio galego.
En resposta a esta situación a xunta de galicia ditou a Lei 3/2007 de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Segundo esta dábase un prazo de 2 anos para que todas as plantacións que non respetaban unha franxa de 50 metros arredor de calquera instalación ou vivenda fosen taladas (Artigo 26 e Disposición Transitoria cuarta desa Lei).
Este prazo remata o vindeiro 17 de abril de 2009, nos casos que non se levaron a cabo estes traballos de corta o concello actuará emitindo as correspondentes ordes de execucion cuxo incumprimento permitirá ó concello, previo expediente, impoñer sancións así como proceder á execución forzosa dos traballos sinalados.
Así mesmo, esta lei obriga a manter limpa de maleza unha franxa de 100 metros ó redor dos núcleos, as chamadas faixas de xestión da biomasa, encamiñadas a conseguir diminuír o risco para as persoas en caso de incendios forestais.
Para máis informacion acudan ós servizos de urbanismo os luns e mércores das 10 da mañá ás 2 da tarde.

Category: