Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por recollida de lixo

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 246 de 28-12- 2011

Tipo de documento: