Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre bens inmobles