Aviso Legal

Aviso legal

O Concello de Boimorto pon a disposición dos usuarios de Internet a súa páxina web, co fin de proporcionarlles información e servizos. Esta institución non se fai responsable da información que outras persoas físicas ou xurídicas poidan ofrecer, ben a través da súa páxina ou de calquera outra que puidese estar relacionada con esta, nin se responsabiliza do uso que poidan facer terceiros da información aquí contida. O Concello de Boimorto pon a dirección de correo correo@boimorto.es a disposición dos usuarios para que poidan manifestar a través dela as súas queixas, comentarios, suxestión… en relación coa información que se proporciona a través deste portal.
  • Débese de advertir que a propiedade intelectual de tódolos contenidos do sitio web (textos, imáxes, fotografías, dibujos, gráficos, software, etc.) corresponden ó Concello.
  • Débese de establecer que a posta á disposición dos usuarios dos contidos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito da explotación o seu favor distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima e acorde coa natureza do sitio web.
  • Débese de prohibir calquer uso dos contidos do sitio web e, en particular a súa explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, transmisión por calquer medio, posterior publicación, exibición ou comunicación pública, as cales, de producirse, constituirán infracción dos dereitos de propiedade intelectual do Concello, sancionados pola lexislación vixente.

Titularidade do sitio web

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), Lei 34/2002 de 12 de Outubro, facilítase a seguinte información xeral sobre este sitio web:

Actualización e modificación da páxina web

O Concello de Boimorto resérvase o dereito a actualizar, modificar e/ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración e presentación dos seus contidos, en calquera momento, sen previo aviso e sen asumir responsabilidade algunha por isto.

Aspectos técnicos

Asemade, o Concello de Boimorto non asume ningunha responsabilidade que se puidese derivar de problemas técnicos ou fallos nos equipos informáticos, non imputables á súa páxina web, que se produzan durante a conexión á rede de Internet, así como dos danos que puidesen ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control do Concello de Boimorto. Esta entidade tamén queda exonerada de toda responsabilidade ante posibles danos ou prexuízos que poida sufrir o/a usuario/a a consecuencia de erros, defectos ou omisións na información que se facilite cando proceda de fontes alleas ao Concello de Boimorto.

Política de privacidade

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE BOIMORTO (en adiante A ENTIDADE), con dirección RUA VILANOVA, 1, 15817 - BOIMORTO (A CORUÑA); correo@boimorto.es.
1.- dpo:
O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE BOIMORTO é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en correo@boimorto.es.
2.- finalidade do tratamento:
Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.
A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:
Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede
No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.
3.- lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información.
4.- destinatarios de cesións
Non cederemos os seus datos a terceiros.
5.- dereitos
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.
- Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
- Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
- Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
- Dereito á portabilidade dos datos
Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.
CONCELLO DE BOIMORTO dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE BOIMORTO 15817, BOIMORTO - A CORUÑA; correo@boimorto.es.
Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE BOIMORTO en 15817, BOIMORTO - A CORUÑA; correo@boimorto.es.
6.- medidas de seguridade
CONCELLO DE BOIMORTO ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

Cookies

Poderá consultar a información sobre as cookies utilizadas neste sitio web na sección de política de cookies.