Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por utilización do polideportivo municipal.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 294 de 24-12-1998. Modificada no BOP 30/06/2010

Tipo de documento: