Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por utilización do polideportivo municipal.