Anuncio calificación funcionario interino posto de traballo de informático por oposición e formación de bolsa de traballo