Acordo municipal regulador dos prezos públicos por actividades, servizos culturais, deportivos e análogos.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 240 de 10-11-2009

Tipo de documento: