Acordo municipal regulador dos prezos públicos por actividades, servizos culturais, deportivos e análogos.