Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.