Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 246 de 28-12-2011

Tipo de documento: