Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.