Acordo Municipal Regulador do Prezo Público pola Prestación do Servizo de Axuda a Domicilio.