Ordenanza fiscal, reguladora da taxa da rede de sumidoiros