Ordenanza fiscal, reguladora da taxa da rede de sumidoiros

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 294 de 24-12-1998

Tipo de documento: