Aberta

Persoal laboral fixo conductor de camión de lixo

Anuncio do BOE num.44 de 21/02/2022:

"En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 24, de 4 de febrero de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Conductor camión de basuras de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

peón/peoa para protección e mantemento medioambiental - Aprol Rural 2021

Por decreto de alcaldía aprobase a contratación de traballadores desempregados polo sistema de oposición dun/ha peón/peoa para protección e mantemento medioambiental, Aprol Rural 2021.

Póden ver as bases da selección no enlace mais abaixo.

Selección por concurso Socorrista para a piscina municipal de Boimorto subvencionado pola Conselleria de Emprego e Iguladade.

Aprobadas por Decreto de Alcaldia numero 228/2021 de data 14/06/2021 bases de proceso de selección por concurso Socorrista para a piscina municipal de Boimorto subvencionado pola Conselleria de Emprego e Iguladade.

Decreto 231/2021 de data 14/06/2021 de apertura de prazo de entrega de documentación candidatos/as oferta de emprego presentada ao Servizo Publico de Emprego de Melide. (Punto primeiro do Decreto)

Prazo de presentación de instancias: do 16 ao 22 de xuño (Ambos incluidos)

Brigada de incendios

Selección de :

  • 1 Xefe de Brigada
  • 1 Peón conductor
  • 3 Peóns de brigada.

As bases integras no taboleiro electronico do Concello. Ver as Bases.

Anuncio no BOP que da comezo ao prazo de presentación. Ver o BOP 98 de data 27/05/2021.

Prazo de presentación: Do 28/05/2021 ao 16/06/2021 (ambos incluídos)

Páginas

Suscribirse a RSS - Aberta