Corporación Municipal

Alcalde-Presidente:

* Dna. María Jesús Novo Gómez
Grupo Municipal do Partido Popular

Concelleiros:

* D. Eilsardo Montero Castro
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Rogelio Sueiro Carro
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Luis Rico Verea
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Jesús Angel Costoya Rúa
Grupo Municipal do Partido Popular

* D. Jose Luis Rivas Cruz
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

* D. Raquel Val Vázquez
Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego

* Dna. Ana Ledo Fernandez
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE

* Dna. Sandra Sanchez Iñiquez
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE

* D. Abelardo Seoane Vázquez
Grupo Municipal do Partido dos Socilistas de Galicia-PSOE

* D. José Balado Casal
  Membro non adscrito.