Cobertura de praza baixa IT PEON PEL

Vista a baixa laboral dun dos traballadores contratados para esta anualidade 2020 ao abeiro da Bolsa de emprego creada o pasado 2019 en decreto de alcaldia 255/2019 para o posto de PEON do "Programa de integración laboral da Deputación provincial mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais para o ano 2019" e visto que na citada lista no existen aspirantes interesados no posto convocase a cobertura da citada baixa por IT ao abeiro das bases do programa de 2019.

Ver as bases do programa 2019.

Concedendo un prazo de 4 dias naturais contados a partir do día seguinte á publicación (Data publicación 12-06-2020) do presente decreto no taboleiro de anuncios electrónico do concello e na páxina web, para presentar a documentación aos aspirantes recollidos na sondaxe elaborado polo Servizo Publico de Emprego ou aqueles aspirantes que inda non estando incluidos na citada sondaxe estean interesados en participar no proceso selectivo.

  1. Ver o decreto de convocatoria de praza no Taboleiro edictos (12/06/2020).

  2. Ver a lista provisional de admitidos/as i excluidos/as na Taboleiro de edictos (17/06/2020)

  3. Ver a lista definitiva de admitidos/as i excluidos/as e Convocatoria proba práctica publiacada no Taboleiro de anuncios o 22/06/2020

  4. Ver a puntuación obtida polos aspirantes publicada no Taboleiro de anuncios o 23-06-2020

  5. Formacion de bolsa publicado no Taboleiro de anuncios o 26-06-2020

Estado da convocatoria: