Convenios

Anualidade 2022:

 •  Convenio de cooperación entre a Excm. Deputación Provinvial da Coruña e o Concello de Boimorto polo que  se instrumenta unha subvención nominativa para o confinanciamento das obras de acondicionamento do parque público da Gándara

 

Anualidade 2020:

 •  Adenda ao convenio interadministrativo para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2019
 •  Acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento de Boimorto y Ecoembes (papel e carton)
 •  Acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento de Boimorto y Ecoembes (envases lixeiros)
 •  AADDENDA NÚM. 1 ao acordo de cooperacion para a realización de obras en materia de urbanismo.
 •  Convenio entre a USC e o Concello de Boimorto para a realización de prácticas do alumnos.
 •  Convenio cesión de información de caracter tributario asi como dos demais ingresos de dereito publico para a concesión de axudas e subvencións, asi como a contratación administrativa.

Anualidade 2019:

 •   Convenio de prevención e defensa contra incendios forestais durantes o ano 2019. 
 •  Realización actividades de atención a persoas en situación de dependencia, de prevención da situación de dependencia  e do agravamento desta, asi como da promoción da autonomía persoal para o exercicio 2019
 •  Rede Cultural 2019
 •  Convenio co Equipo de Futbol CF Boimorto para articular a unha subvención nominativa para sufragar os gastos de mentemento do equipo de futbol na categoria preferente Norte - Tempada 2018/2019.
 •  Convenio / Bases reguladoras da subvención nominativa: Festival da Luz 2019.
 •  Confinanciamento das obras de reforma da estrada municipal no lugar do piñeiro e horros.
 •  Convenio para a implantación da Historia Social Unica Electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónma de Galicia
 •  Adhesión ao convenio de colaboración en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.
 •  Convenio para a adquisición de pick up 4x4 con cesta elevadora, Servizo de Medio Ambiente.
 •  Convenio de colaboración en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para o establecemento dun sistema publico de xestión da biomasa nas faixas secundarias.