Concello Dixital

Ordenanzas Específicas
Ordenanza específica reguladora das bases da convocatoria para a concesión de axudas para situación de emerxencia social no Concello de Boimorto Ver detalles
Ordenanzas
Ordenanza reguladora nº 14 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa da rede de sumidoiros Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 10 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por recollida de lixo Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 15 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 11 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por utilización do polideportivo municipal. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 16 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora pola taxa de subministro de auga. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo do Punto de Atención á Infancia no Concello de Boimorto. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 12 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre actividades económicas. Ver detalles
Ordenanza reguladora do prezos públicos polos servizos de fisioterapia e podoloxía no centro de maiores do concello de Boimorto. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por expedición de documentos Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 13 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre bens inmobles Ver detalles

Páxinas