Ordenanzas

Ordenanzas
Acordo Municipal Regulador do Prezo Público pola Prestación do Servizo de Axuda a Domicilio. Ver detalles
Acordo Municipal Regulador dos Prezos Públicos por Actividades Ver detalles
Acordo municipal regulador dos prezos públicos por actividades, servizos culturais, deportivos e análogos. Ver detalles
Ordenanza de cesión de uso de locais a asociacións Ver detalles
Ordenanza fiscal, Reguladora da Corta Forestal e da Taxa por Deposito de Carga e Transporte de Madeira de Corta. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da licencia pola posesión de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de compañía e das taxas pola prestación de tales servicios. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 11 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por utilización do polideportivo municipal. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 16 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora pola taxa de subministro de auga. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo do Punto de Atención á Infancia no Concello de Boimorto. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 12 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre actividades económicas. Ver detalles
Ordenanza reguladora do prezos públicos polos servizos de fisioterapia e podoloxía no centro de maiores do concello de Boimorto. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por expedición de documentos Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 13 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre bens inmobles Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 1 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 14 Ver detalles

Páxinas