Ordenanza de cesión de uso de locais a asociacións

Descrición: 

Publicación definitiva BOP 23-12-2011

Tipo de documento: