Convocatorias Abertas

En data 16/03/2017 ditouse decreto de convocatoria e aprobación de bases para a formación da IV bolsa de traballo praza ats/due da residencia de persoas maiores e centro de día de boimorto.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais a contar dendo o día seguinte a súa publicación no boletín oficial da provincia.

Data Publicacion no BOP: 22 de marzo de 2017. Acceso ao BOP.
 

Convocase unha Bolsa de emprego de Animador Deportivo  para contratacións temporais, o procedemento de selección será mediante concurso. O persoal que esteña na bolsa contratarase a fin de cubrir licencias, permisos,.. do titular da praza.

O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais contados a partir do dia seguinte da publicación desta convocatoria no BOP da Coruña.

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 1 praza de Peon Meido Ambiente. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o  15 de novembro de 2016 ás 14:00

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 2 prazas de Auxiliar de Axuda a Domicilio. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o  15 de novembro de 2016 ás 14:00

Convocase unha praza de Director/a da Residencia para persoas maiores e Centro de Día de Boimorto, o procedemento de selección será mediante  concurso-oposición e modalidade do Contrato laboral temporal.

O prazo de presentacion de instancias será de 10 dias naturais contados a partir do dia seguinte da publicación desta convocatoria no BOP da Coruña.

Publicado no BOP da Coruña 25/10/2016.

Prazo presentación do 26/10/2016 ao 04/11/2016 (ambos inclusive)

 

Poden consultar as bases no enlace que figura a continuacion.

Na data de hoxe presentouse oferta de emprego na oficina de melide para a cobertura de 2 prazas de Auxiliar de Clínica. O procedemento de selección será mediante concurso-oposición.

O prazo de presentación de instancias segundo a sondaxe de demandantes de emprego realizada pola antedita oficina será como maximo o 4 de outubro de 2016 ás 14:00

Convocase unha praza de Técnico de Turismo ao abeiro de unha subvención da Deputación da Coruña

Prazo de presentación ata o día 2 de agosto de 2016 (incluído) ás 14:00 horas.

Nas oficinas do Concello de Boimorto
 

Convocase prazas para a brigada de incedios que o Concello de boimorto pretende montar neste veran 2016.

O prazo de presentación de instancias remata o vindeiro 23 de xullo as 12:00 h.

As bases ponde consultalas no enlace que poden ver mais abaixo.

Detectado un erro nas bases publicamos o 15/07/2016 a rectificación de erro que se pode consultar mais abaixo.

Convocatoria de Bases para a selección mediante concurso de 1 Socorrista para a piscina municipal, subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña, 40 horas semanais (xornada completa) cunha duración de 3 meses.

Prazo presentación: 10 días hábiles contados a partir do dia seguinte da públicación na paxina web do Concello. 8 de xullo ás 14:00h.

Lugar de presentación: Casa do Concello.

Mais informacio nas Bases adxuntas.

Dende o Concello de Boimorto convocase 1 praza Conductor tractorista-palista de pala retroexcavadora ou mixta polo precedemento de concurso-oposición cunha duración prevista de 3 meses a tempo completo.

Presentación de instancias: Dende o 07/06/2016 ata o 17/06/2016 ás 14:00 horas no rexistro Municipal sito na Rúa Vilanova,1 - 15817 Boimorto

As Bases completas no enlace seguinte:

Ven de se facer publico no taboleiro de anuncios a contratación de 3 peóns a xornada completa para obras e servizos minimos municipais.

Mais información nas bases que se adxunta.

Prazo de presentación de instancias: 10 habiles dende o dia seguinte á publicación das bases na paxina web. ( DATA PUBLICACIÓN: 30/05/2016) Do 31/05/2016 o 10/06/2016, ambos incluidos

Ven de se facer publico no taboleiro de anuncios e remitida a oferta ao INEM para a contratación de 1 socorrista a xornada completa. A duración do contrato sera de un máximo de 2 meses.

Mais información nas bases que se adxunta.

Convocase unha nova Bolsa de emprego para o posto de ATS / DUE ca Residencia de persoas maiores e Centro de Dia municipal do Concello de Boimorto.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 20 de novembro as 14:00 horas.

Para mais información poden consultar as bases completas no arquivo anexo a esta convocatoria ou nas oficinas do Concello de Boimorto.

O Concello convoca unha nova bolsa de emprego para o Punto de Atención a Infancia (Garderia) con esta bolsa pretendese formar unha listaxe para futuras contratacións ou cobertura de prazas.

Prazo de presentación de instancias: Ata o 30 de outubro as 14:00 h

Convocase a V Bolsa de emprego Auxiliar de Xeriatria/Xerocultor para a Residencia de persoas maiores e Centro de Dia do Concello de Boimorto.

Prazo presentacion de instancias: Ata o 22 de outubro de 2015 ás 14:00 h.

Ante a posibilidade de que do anterior proceso selectivo para as brigadas de incendios non saian elexidos os suficientes aspirantes como para cubrir as vacantes e a fin de contar cunha bolsa de emprego para os 3 postos. Convocanse unhas nova bases para a seleccion de xefe de brigada, peon conductor e peon. O procedemento para a seleccion será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

Os aspirantes que saian elexidos do anterior procedemento teran preferencia sobre os que se presenten a esta segunda convocatoria.

O contrato terá unha duración de 3 meses.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Venres 17 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria.

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas): 2 Xefes de cuadrilla. 2 Peóns Conductores. 4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

O contrato terá unha duración de 3 meses.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Sábado 04 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria.
 

Un praza de socorrista a tempo completo durante 2,5 meses.
O acceso a este posto esta condicionado á sondaxe realizada polo INEM, para poder sair nesa sondaxe poden solicitalo na oficina do INEM de Melide onde lle daran toda a información necesaria.
As bases máis abaixo

Un praza de socorrista a tempo completo durante 3 meses.
O prazo de presentación rematará: o 27 de xuño ás 14:00 horas
As bases máis abaixo

O Concello convoca 2 prazas para a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 22 de Maio de 2015 (INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar na sondaxe que se realiza desde o INEM.
As bases da selección no arquivo adxunto a esta convocatoria.

Con data 18 de maio publicase decreto de rectificación de erros que non afecta ao plazo de presentación, que se manten no dia 22 de maio de 2015.

CONVOCADAS DE NOVO POR DECRETO DE ALCALDIA NUMERO 33 DE 2015, unha vez estimadas parte dos recursos de reposición presentados ás bases orixinais.

Vexan os arquivos mais abaixo para ver a información ao respecto.

O Concello de Boimorto pretende a contratación de un/unha conductor/a do servizo de transporte social adaptado e auxiliar de acompañamento da Residencia para persoas maiores e Centro de dia de Boimorto.

O metodo da selección será o de concurso oposición, o contrato laboral será de caracter temporal a xornada completa na modalidade de servizo determinado e cunha duración ata o 31/12/2015 en relación co proxecto de posta en marcha do servizo de residencia e centro de dia de boimorto.

Os contidos q se esixen nas bases poden obterse nos seguintes enlaces:

* Memoria de inciativa publica da Residencia e Centro de Dia:

http://concellodeboimorto.es/sites/default/files/docs/normativa_centro_dia_boimorto.pdf

* Regulamento de funcionamento publicado no bop de 24 de maio de 2013:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/05/24/2013_0000006309.pdf

* Modificacion do regulamento publicada no bop de 27 de novembro de 2013

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/11/27/2013_0000014717.pdf

* Ley 39/2006 de 14 de decembro, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm. 299 de 15 de Diciembre de 2006

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2006.tp.html

* Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia: DOG núm. 166 de 29 de Agosto de 1997 y BOE núm. 237 de 03 de Octubre de 1997

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l8-1997.html

* Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. BOE de 14 de Marzo de 1990

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.html

O Concello de Boimorto convoca unha praza de persoal de Asistencia tecnica para a execución do Programa Clara do Instituto da Muller.

Debido aos erros reflexados no Decreto aclaratorio erros ampliase o prazo de presentación de instancias ata o 16 de setembro de 2014 ás 14:00 h.

Convocase unha bolsa de emprego para o servizo de Axuda no Fogar. Prazo de solicitudes ata o: 10/09/2014 ás 14:00h.

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas):  2 Xefes de cuadrilla.  2 Peóns Conductores.  4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso cunha proba fisica e valoración de méritos. O contrato terá unha duración de 3 meses. O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Sábado 12 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria. NOTA: Recordase que a normativa de expedicion de documentos vixente no Concello conleva que cada compulsa de documentos terase que aboar a 2,00 € cada unha.

Convocase 1 praza de socorrista a Xornada Completa por 2 meses e medio.
Documentación relacionada:

O Concello convoca 2 prazas para  a cuadrilla municipal de obras e servizos minimos.
* 1 Posto de oficial de segunda.
* 1 Posto de Peón.
Cunha xornada semanal de 25 horas e a duración do contrato será de 3 meses. Esta contratación está suvbencionada pola Deputación Provincial da Coruña.
A data limite para presentar a solicitude de participación será o 28 de xuño de 2014(INCLUSIVE) pero, tal e como esixe a normativa da subvención, os interesados teñen que figurar no sondaxe do INEM como demandantes de emprego e coa ocupación "Peón Obras Públicas".
As bases da selección no arquivo adxunto a esta convocatoria.

Persoal Tecnico de información, orientación e prospección. Duración do contrato: 12 meses.
O prazo de presentación rematará: o 16 de xuño de 2014.
As bases máis abaixo.

Bolsa de Traballo de Auxiliar de Xeriatria do Centro Residencial de Boimorto. O prazo de presentación rematará: Ata o 16 de xuño de 2014 ás 14:00 h. As bases máis abaixo. Tema: Regulamento de funcionamento da Residencia de persoas maiores e do Centro de día do Concello de Boimorto

Un praza de socorrista a tempo completo durante 3 meses.
O prazo de presentación rematará: o 11 de xuño.
As bases máis abaixo

Ante o numero reducido de persoas que continuan na bolsa de emprego principal creada en marzo de 2012 decidese convocar unha nova Bolsa de emprego que se utilizará soamente nos casos en que non haxa xente dispoñible da primeira Bolsa. A bolsa funcionará ao igual que a aprobada en 2012 ata o 31/12/2015. Son requisitos especificos desta convocatoria: Certificado de escolaridade ou certificado de estudos primarios ou equivalente. Copia compulsada. Un curso homologado relacionado coas tarefas a desempeñar de xerocultor/auxiliar de xeriatría de alomenos 50 horas indicado polo/a aspirante e que non será valorado como mérito no concurso.  Copia compulsada. Empadroamento no Concello de Boimorto a data 17/03/2014. Certificado de empadroamento Mais información premendo nas bases que se ven máis abaixo.

Pretendese a contratación de un persoa como auxiliar de coidado de nenos a media xornada. A duración estimada do contrato será de 4 meses.
Máis abaixo figuran as Bases de Contratación.
Data Limite de presentación de solititudes: 23-10-2013 ás 14:00.

Pretendese a contratación de unha persoa para axuda a domicilio a media xornada. A duración estimada do contrato será de 4 meses.
Máis abaixo figuran as Bases de Contratación.
Data Limite de presentación de solititudes: 23-10-2013 ás 14:00.

Pretendese a contratación de un peon de medio ambiente a media xornada. A duración estimada do contrato será de 4 meses.
Máis abaixo figuran as Bases de Contratación.
Data Limite de presentación de solititudes: 23-10-2013 ás 14:00.

Convocase unha praza para apoio no Punto de Atención á infancia. As bases no enlace que se ve máis abaixo. Contrato de 20h. semanais. Prazo limite de presentación: Luns 16 de setembro ás 14:00 h.

Publicouse hoxe no taboleiro de anuncios do Concello as Bases para a selección de 4 persoas para formar parte da cuadrilla de prevención de incendios que terá sede no Concello de Boimorto.
Os postos ofertados son os seguintes:
* Xefe de brigada.
* Peón conductor.
* Peón.
Podense consultar as condición requeridas para cada posto no taboleiro de anuncios do Concello ou no/s enlace/s que figuran ao pé desta oferta.

O Concello convoca 1 praza de socorrista a tempo completo para a piscina descuberte municipal.
Máis info nas bases que figuran ao pé desta oferta ou ben na Casa do Concello (981 516 020 ).
Data limite para presentación de solicitudes: 27 de xuño de 20130 ás 14:00 h.

Selección de 1 Socorrista por sistema concurso. A xornada será de 40 horas
semanais. Duración estimada de 3 meses de contrato
Prazo presentación remata o 17 de xuño de 2013 ás 14:00 h.
Pódese consultar as bases completas no enlace que figura ao pé desta información. Para máis información e presentación de solicitudes na Casa do Concello 981 51 60 20 en horaio de 9:00 a 15:00.

Ante a necesidade de cubrir a praza de animador deportivo do Concello de Boimorto durante a excedencia concedida ao titular de dita praza e ata a súa incorporación convocase un procesos selectivo de persoal laboral temporal para cubrir a antedita praza.
Presentación de Instancias: Ata as 14:00 horas do 12 de xaneiro de 2013. Debido a urxencia da contratación solo se permite a presentación no Rexistro do Concello.

O obxeto da presente convocatoria é a selección de persoal laboral temporal para a limpeza de edificios e instalacións municipais unha data de xornada completa. Sería preciso a incorporación inmediata o posto, polas necesidades urxentes municipais. As bases completas estan adxuntas no seguinte documento, xa esta tamne dispoñible a listaxe de admitidos:

ACTA DE DATA 23 DE OUTUBRO DE 2012 CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A SELECCION POR CONCURSO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A PARA O PROGRAMA AURORA DIRIXIDO A MULLERES DO ÁMBITO RURAL.
BAREMACIÓN DE MÉRITOS, CREACIÓN BOLSA DE EMPREGO E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO CONCELLO DE BOIMORTO (A CORUÑA).
Máis información adxuntada neste documento ou no Concello:

Convocase unha praza de técnico para o desenvolvemento do programa Aurora, subvencionado polo Instituto da Muller.
O procedemento de contratación será o de concurso e a duración estimada do contrato será de 2 meses.
Brutos mensuais 1.185,48 €
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Convocase unha praza de auxiliar de axuda a domicilio a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Convocanse dúas prazas de peón de medio ambiente a Media Xornda. Meidante o procedemento de concurso
Duración estimada do Contrato: 4 meses.
Máis información no Concello e nas bases que se adxuntan.

Convocanse 3 prazas de Peon de Mantemento de edificios e Recollida de Lixo. A selección realizarase polo procedemento de Oposición. As solicitudes poderán presentarse ata o 25 de xuño do presente ano.
A duración estimada do contrato será dende o 2/07/2012 ao 31/12/2012.
Para mais información ver o enlace de Bases da Convocatoria.

Selección dun/ha Socorrista para a Piscina Municipal. Esta contratación farase ao abeiro dos Plans de Cooperación da Xunta de Galicia.

Selección dun/ha Socorrista para a Piscina Municipal. Esta contratación está subvencionada pola Deputación Povincial da Coruña.

(*) Por erro na publicación da acta, formacion de bolsa e decreto de nomeamento no apartado de seleccion de persoal de limpeza repitese hoxe 10 de xaneiro de 2012 a publicación destes datos no apartado correpondente.

A praza é de interino para cubrir a baixa de maternidade da titular da mesma. Os/as interesados/as deberán presentar instancias no Concello ata o día 27 de outubro de 2011 ás 14:00 h.

A praza é de persoal laboral temporal. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego.

A praza é de persoal laboral temporal. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego.

- 1 Socorrista (3 meses).
- 2 Subalternos Centro de Municipal de Maiores (6 meses).
- 1 Auxiliar de axuda a domicilio (6 meses).
- 5 Peóns de Medio Ambiente (6 meses).
As prazas serán de persoal laboral temporal. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego..

Dende o Concello convocase 1 praza de persoal laboral temporal para o mantemento do Camiño Norte ao seu paso por Boimorto. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñibles para o emprego..

Dende o Concello convocanse 2 prazas de persoal laboral temporal para o servizo de axuda no fogar. Os/as interesados/as deberán estar inscritos/as no Servizo Público de Emprego de Galicia e estar dispoñible para o emprego..