Cuadrilla de incendios - 2015

Creanse os seguintes postos (2 cuadrillas): 2 Xefes de cuadrilla. 2 Peóns Conductores. 4 Peóns. O procedemento para a contratación será mediante o sistema de concurso-oposición cunha proba de aptitude fisica, valoración de méritos e proba práctica .

O contrato terá unha duración de 3 meses.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o vindeiro Sábado 04 de xullo ás 14:00h. As bases vense nos enlaces de esta convocatoria.
 

Estado da convocatoria: 

Datos adicionais: 

NOTA: Recordase que a normativa de expedicion de documentos vixente no Concello conleva que cada compulsa de documentos terase que aboar a 2,00 € cada unha.